Avopalvelut

PERHETYÖ JA TEHOSTETTU PERHETYÖ

Perhetyö

Perhetyötä toteutetaan perheen arkiympäristöissä painottuen kotiin tehtävään työhön. Perhetyötä toteutetaan perheen ja sosiaalitoimen laatiman palvelutarpeen arvion tai asiakassuunnitelman mukaisesti. Perhetyölle tulee aina määritellä tavoitteet yhteistyössä sosiaalitoimen, asiakkaan ja Go Strongin kanssa. Tavoitteelliseen työskentelyyn sisältyy tilanteiden mallintamista asiakkaan kanssa ja erilaisten vaikuttavien menetelmien käyttö, kuten esimerkiksi erilaiset menetelmäkortit ja -pelit sekä roolikartat.

Perhetyön avulla tuetaan konkreettisesti perheen arkea, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vahvistetaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja arjessa selviämisen taitoja. Perheen on mahdollista saada perhetyön tukea vanhemmuuden haasteissa ja kasvatuksellisissa pulmissa. Työskentely voi sisältää vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen vahvistamista, lasten hoidon ja kasvatuksen tukemista, arjen hallinnan kasvattamista ja arkirutiineissa tukemista sekä perheen toimintakyvyn ja sosiaalisten verkostojen vahvistamista. Työskentely voi sisältää myös esimerkiksi ajankäytön, asiointitaitojen ja taloudenhallinnan taitojen tukemista. Perhetyön prosessiin kuuluu olennaisesti asiakkaan verkostojen parissa tehtävä työ.

Työskentelyä arvioidaan koko palvelun tuottamisen ajan. Go Strong henkilökunta raportoi säännöllisesti sosiaalitoimelle työskentelyn etenemisestä. Olennainen osa meidän raportointiamme on asiakkaan oma näkemys saamastaan palvelusta. Lisäksi palvelua ja palvelun tarvetta arvioidaan tarvittaessa yhteisillä väliarviointitapaamisilla, joista sovitaan työskentelyn alussa.

Raportoimme aina kerran kuukaudessa palvelun ostajalle. Pyrimme aina yhteiseen kirjaamiseen asiakkaan kanssa.

Palvelu on tarkoitettu 0-18 -vuotiaille sosiaali- ja lastenhuollon asiakkaille. Tyypillisiä tilanteita ovat:

  • koulukäymättömyys  tai haasteet koulussa suoriutumisen kanssa
  • kasvatukseen liittyvät haasteet
  • arjen sujuvuuteen liittyvät haasteet
  • haasteet vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa

Tuotamme palvelua seuraavilla paikkakunnilla: Vantaa, Espoo, Helsinki

Go Strongilla perhetyötä tehdään moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä perustuen asiakassuunnitelmaan. Tehostettu perhetyö tähtää muutokseen perheiden tilanteissa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan, sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Tehostettu perhetyö on perheen erityisen vaikeassa elämäntilanteessa tarjottavaa intensiivistä tukea, jossa on mukana vahvasti myös kontrolli.

Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Tehostetun perhetyön tavoitteena on, että oikea-aikaisen tuen avulla lapsi tai nuori voi jatkaa kotona asumista niin, että sijoitusta kodin ulkopuolelle ei tarvita.

Tehostetussa perhetyössä työskennellään keskeisiltä osin perheen vuorovaikutussuhteiden parantamiseksi, lapsen kasvuolosuhteiden vakauttamiseksi, vanhempien toimintakyvyn ja toimintatapojen muuttamiseksi lapsen tarpeita vastaavaksi.
Tehostettu perhetyö tuotetaan perheen kotona ja asiakkaan muussa arkiympäristössä. Tehostetun perhetyön prosessiin kuuluu olennaisesti asiakkaan verkostojen parissa tehtävä työ ja verkostojen hallinta.

Palvelu on tarkoitettu 0-18 -vuotiaille lastensuojelun asiakkaille. Tyypillisiä tilanteita ovat

  • koulukäymättömyys tai koulupudokkuus
  • pohdinta lapsen sijoittamiseksi kodin ulkopuolelle
  • lapsen kotiutuminen sijoituksesta
  • lapsen ja perheen tarve vahvalle tuelle arjessa

Tuotamme palvelu seuraavilla paikkakunnilla: Vantaa, Espoo, Helsinki

Go Strongilla perhetyötä tehdään moniammatillisen tiimin voimin, johon kuuluu sosionomi, psykologi, erityisopettaja, psykologinen sairaanhoitaja sekä sosiaalityöntekijä. 

Lisätiedot ja paikkatiedustelut

Outi Mäkipää